Zapisy na terapię prowadzone są bezpośrednio w Adedu,
telefonicznie pod numerem telefonu: 513 683 083,
e-mailem: biuro@adedu.pl, lub poprzez fb messengera.
Terminy spotkań ustalane są indywidualnie.


Zaburzenia Integracji Sensorycznej to złożona dysfunkcja układu nerwowego, zaburzająca rozwój dzieci i osób dorosłych polegająca na nieprawidłowej interpretacji odbieranych bodźców sensorycznych takich jak dotyk, dźwięk czy ruch.

Dysfunkcje w przetwarzaniu bodźców sensorycznych mogą obejmować system czuciowy, słuchowy, wzrokowy, węchowy, smakowy, równowagi.
Objawy zaburzenia integracji sensorycznej to m.in:
– zaburzenia mowy,
– znacznie obniżona lub podwyższona aktywność,
– problemy z koncentracją i skupieniem uwagi,
– nadpobudliwość emocjonalna
– osłabiona koordynacja wzrokowo–ruchowa,
– opóźniony rozwój mowy,
– trudności w rozróżnianiu stron, poczuciu kierunku,
– zaburzenia interakcji z innymi dziećmi,
– trudności w czytaniu, pisaniu, rysowaniu
– trudności przy wykonywaniu codziennych czynności,
– zbyt duża lub zbyt mała wrażliwością na określone smaki, zapachy, dźwięki, bodźce dotykowe, wzrokowe, ruch.

Terapia SI kierowana jest do dzieci z ww. objawami oraz trudnościami w uczeniu się (trudności wynikające z dysleksji, dysgrafii), nadpobudliwych, a także do dzieci autystycznych, z mózgowym porażeniem dziecięcym, niedowidzących, niedosłyszących.


Zasady terapii SI
1. Do rozpoczęcia terapii niezbędna jest diagnoza procesów integracji sensorycznej.
2. Honorowane są diagnozy z innych placówek/poradni (nie starsze niż 6 miesięcy).
3. Rodzice zobowiązani są przekazać wszystkie niezbędne informacje dotyczące stanu zdrowia, rozwoju psychomotorycznego oraz sytuacji środowiskowej.
4. Pojedyncze spotkanie trwa 50 minut.
5. W czasie terapii rodzice przebywają poza salą zajęć, za wyjątkiem uzasadnionych przypadków.
6. Na zajęciach obowiązuje strój sportowy, dzieci ćwiczą boso lub w skarpetach antypoślizgowych.
5. Spóźnienie się na zajęcia nie powoduje przesunięcia ich w czasie.
6. Częste, powtarzające się nieobecności dziecka na zajęciach stanowią podstawę do przerwania terapii z powodu niekorzystnych rokowań.
7. Rodzice zobowiązują się współpracować z terapeutą, realizować programy domowe, wykonywać zalecane przez terapeutę badania dodatkowe dziecka.
8. Terapeuta zobowiązuje się informować na bieżąco rodziców o wpływie terapii i zasadności stosowania proponowanych zaleceń i zadań.


Warunkiem uczestnictwa w terapii jest uiszczenie opłaty zgodnej z cennikiem jednorazowo lub miesięcznie, z góry do 10 każdego miesiąca.
Każda wizyta odwołana najpóźniej dzień wcześniej, do godz. 12:00, zostanie odrobiona w ustalonym terminie.
Za wizytę nieodwołaną lub odwołaną zbyt późno obowiązuje pełna opłata za zajęcia.